Resultaten 2014

Resultaten 2014

Na de pilot Stages in Zuid in 2011 – 2012 en het vervolg in 2012 – 2013 is dit het Eindrapport-2014 van het derde stageproject van Stadsdeel Zuid in Amsterdam. Waar voorgaande jaren al veel inzicht is ontstaan over de stageproblematiek waar leerlingen van de ROC’s in Amsterdam mee te maken kregen, is de aandacht in dit project ook uitgegaan naar belangenbehartiging van leerlingen bij allerlei thema’s rondom de stage en de voortgang op school; zoals doubleren, uitschrijving, toelating en doorstroming.

Ruim 80 leerlingen hebben een beroep gedaan op Stages in Zuid voor uiteenlopende problemen m.b.t. de stage of school. Er is gekozen om de stageproblematiek per leerling specifiek te beschrijven zodat het verloop van de BPV inzichtelijk wordt in al zijn facetten.

Dit jaar is als onderdeel van de werkwijze nadrukkelijk aan contactpersonen binnen scholen gevraagd in hoeverre een leerling, bij wie de stageperiode was begonnen, al geholpen werd door de school, en op welke wijze. Het blijkt dat leerlingen gewoon door moeten blijven zoeken, met veel inspanning en weinig resultaat. Het idee dat de leerling verantwoordelijk is voor alles wat er geregeld dient te worden voor de stage, lijkt diep verankerd te zijn in de cultuur van de school. En daarbij valt ook de negatieve benadering weer op. Er wordt vanuit gegaan dat de leerling nalatig is of niet genoeg zijn of haar best doet. Omdat de start vaak al verkeerd gaat, leerlingen die zelf een stageplek moeten zoeken, is dat meestal het begin van allerlei problemen.

Opvallend is de ‘gestapelde’ problematiek rondom stage en school waar deelnemers mee te maken kregen. Combinaties van problemen waarbij SIZ ondersteuning heeft moeten bieden zijn: toelating en stage; bezwaarprocedure en stage; toelating en erkenning van een stageplek; uitschrijving, stage en financiële afwikkeling; uitschrijving en zorgproblematiek; stage en doorstroming, etc. Het aantal contacten met allerlei instanties nam daardoor navenant toe.

Een heikel thema dit jaar waren de uitschrijvingen waarmee leerlingen van het ROC van Amsterdam te maken kregen. Er zijn signalen dat dit geen uitzonderingen zijn. Het is onmogelijk om dit goed en volledig te behandelen in dit stagerapport. De casussen zijn wel beschreven maar er wordt niet ingegaan op een onderbouwing van de wettelijke vereisten die in dit soort gevallen nodig zijn. Het is een dermate precair onderwerp dat dit de aandacht verdient van iedereen die daarin het verschil kan maken zodat leerlingen niet meer op deze wijze, tegen hun wil, en zonder diploma van school worden uitgeschreven.

Evaluatie en aanbevelingen Stages in Zuid gericht aan wethouder S. Kukenheim.
Brief van de wethouder aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid

Wilt u meer informatie over het eindrapport van Stages in Zuid ontvangen?
Neem dan contact op met Stages in Zuid.

Reacties gesloten